Centrum zostało utworzone w celu realizacji założeń projektu aby zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i leśnej poprzez dostarczenie im innowacyjnego narzędzia do szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w produkcji roślin rolniczych, sadowniczych, leśnych i ozdobnych oraz warzyw i grzybów jadalnych.

Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe ma być pomostem pomiędzy nauką a produkcją.

 

Najważniejszym argumentem przemawiającym za zorganizowaniem Nematologicznego Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowego była znajdująca się w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii jedyna w Polsce i jedna z większych w Europie Środkowej kolekcja preparatów nicieni glebowych. W jej skład wchodzi ponad 8000 preparatów nicieni występujących na terenie naszego kraju, zarówno pasożytów roślin (ok. 5500 preparatów), jak i gatunków wolnożyjących. Kolekcja pochodzi z ostatnich ostatnich 50 lat, została oznaczona metodą tradycyjną polegającą na porównaniu cech morfologicznych i anatomicznych. Innowacją w skali kraju będzie dodanie do tej kolekcji charakterystyki molekularnej gatunków. Katalog „kodów paskowych DNA" (DNA barcoding) zostanie opracowany w Pracowni Technik Molekularnych, MiIZ.

 

Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe działa w ramach struktury MiIZ PAN, a do jego zadań związanych z realizacją projektu należą:

  1. Opracowanie innowacyjnego, szybkiego narzędzia do identyfikacji gatunków nicieni roślino- i grzybożernych.
  2. Uświadomienie podmiotom gospodarczym działającym w branży rolno-spożywczej i leśnej jak istotną, z ekonomicznego punktu widzenia, rolę odgrywają nicienie żerujące na roślinach i grzybach.
  3. Prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, zachęcającej podmioty gospodarcze do nawiązania współpracy.
  4. Określenie sposobów zapobiegania i redukcji wielkości szkód powodowanych przez nicienie.
  5. Upowszechnienie najnowszych informacji dotyczących ochrony roślin przed nicieniami.
  6. Udostępnienie różnego rodzaju materiałów, porównawczych, niezbędnych do szybkiej i bezbłędnej identyfikacji gatunków nicieni ważnych gospodarczo.

Odbiorcy Projektu:

Należy spodziewać się, że odbiorcami rezultatów projektu będą oddziały terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, których obecnie na terenie Polski działa 262 (w tym 12 oddziałów granicznych) oraz inne służby fitosanitarne, które potrzebują wsparcia w zakresie dobrych narzędzi diagnostycznych, takie jak np. Zespoły Ochrony Lasu, które są rozmieszczone na terenie całej Polski, a także producenci roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz warzyw, drewna i grzybów jadalnych.

 


Termin realizacji projektu: od 21.09.2009 r. do 31.12.2013 r.

 

Całkowity koszt projektu wynosi: 14.639.656,26 zł

(słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 26/100)